ministarstvo190

Pretraga

Na kanalu DTD u Kajtasovu (BELA CRKVA) od 03.07 do 09.07.2023 god. održaće se Svetsko prvenstvo za nacije u disciplini fider

SP_Logo_beli.png   

Na Dunavcu U APATINU održaće se Svetsko prvenstvo za dame od 21.08. do 27.08.2023. godine

logo_2023_1.jpg 

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

PRIMER KNJIGE ČLANOVA ZA ČLANICE SAVEZA

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE Vam nudi mogućnost da iskoristite Knjigu članova i Pravilnik o vođenju Knjige članova koji smo mi za Vas napravili i uskladili sa već postojećim dokumentima koji vodite za ribolovačke dozvole. Ako Vam ovakva Knjiga članova odgovara preuzmite je ili je prilagodite Vašim zahtevima. U Pravilniku naziv ORGANIZACIJA zamenite vašim nazivom.

Naslovna strana (omot) Knjige članova

 

 

 

 

 

 

 

 

( Logo organizacije )

 

 

KNJIGA ČLANOVA
ORGANIZACIJE

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 47. st. 5.  Zakona o sportu Republike Srbije(“Sl.glasnik RS“, br 24/2011) i člana    _____Statuta Organizacije, Upravni odbor Organizacije na sednici održanoj ____________doneo je

 

PRAVILNIK

O VOĐENJU KNJIGE ČLANOVA

ORGANIZACIJE

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova Organizacije ( u daljem tekstu: Knjiga članova )

Član 2.

Knjiga članova je sastavni deo evidencije koju vodi Organizacija.

Knjiga članova služi i za izdavanje potvrda o članstvu u Organizaciji i informacija o članovima Organizacije.

Član 3.

Knjiga članova se sastoji od knjige(registratora) sa većim brojem istovetnih evidencionih listova, izrađenih na beloj hartiji i zbirke isprava.

Svaki evidencioni list ima svoj broj, a brojevi evidencionih listova se kontinuirano nastavljaju kroz celu Knjigu članova.

Evidencioni list se vodi na Obrascu br.1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Evidencioni list sadrži rubrike u koje se upisuju redni broj lista, kao i rubrike u koje se upisuju podaci o članu: kategorija,broj drugih dokumenata (dozvole),datum upisa podataka u list, ime i prezime, jmbg, adresa, telefon, R.O. i at.broj u R.O., napomena( članstvo u organima Organizacije i upravljačka prava)

Evidencioni list se overava pečatom Organizacije.

 

Član 5.

Podaci u Knjizi članova mogu se obrađivati I kompjuterom primenom jedinstvenih standarda.

Podaci upisani u knjigu članova su javni.

 

Član 6.

Zbirka isprava sadrži Upitnike za članove Organizacije kao I druge isprave na osnovu kojih su utvrđeni podaci o članu Organizacije.

 

Član 7.

O članu se vode opšti identifikacioni podaci, podaci o članstvu I podaci o pravu upravljanja u Organizaciji.

Podaci o članu Organizacije moraju biti ažurni i ne smeju biti stariji od godinu dana.

 

Član 8.

Rubrike u evidencionom listu popunjavaju se čitko štampanim slovima ili kompjuterskim unosom a upisani tekst ne sme se ispravljati I brisati.

 

Član 9.

Organizacija daje potvrdu o članstvu na zahtev člana.

Zainteresovanim licima se daju informacije o članovima Organizacije.

 

Član 10.

 

Određeni član se briše iz knjige članova precrtavanjem u rubrici na evidencionom listu dvema paralelnim kosim linijama.

Član se briše iz Knjige članova po službenoj dužnosti, nakon što Upravni odbor Organizacije konstatuje gubljenje statusa člana, u skladu sa Statutom Organizacije i Zakonom o sportu.

 

Član 11.

Predsednik Organizacije je odgovoran za ažurno I tačno vođenje Knjige članova.

Predsednik Organizacije određuje lice koje je ovlašćeno za unos podataka u Knjigu članova

 

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Organizacije.

 

 

 

 

 

evidencioni list 1.

KNJIGA ČLANOVA (REGISTAR ČLANOVA ORGANIZACIJE)                                     GODINA_____                                                 EV.LIST br.____

KAT

Datum

Br.dozvole

 

Ime I prezime

jmbg

Adresa

Telefon

R.O. I matični broj u R.O.

Napomena

(upravljačka prava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It
top